Bedrijf verkopenBedrijf kopenInformatie voor adviseursRosaVieMarktinformatie en transactiesAdviseursoverzichtOver Ons

Ik wil een bedrijf kopen

   Management Buy-In (MBI)
   Strategische koper
   Database aangeboden bedrijven
   Database met kandidaat kopers
   Gratis nieuwsbrief aanvragen
   Betrokken in de Overnamemarkt
   Algemene Voorwaarden Strategische Kopers
   Algemene voorwaarden Management Buy-In (MBI)

Partners

RetailRijk
RetailRijk


CRA /Frankrijk
Cedants et Repreneurs d\'Affairs


Sowaccess
Groupe Sowalfin / Waalse regering


RosaVie
Voor een succesvolle Overname na de deal


Transeo
European Associaton in SME Transfers

 
  Home > Ik wil een bedrijf kopen > Algemene Voorwaarden Strategische Kopers

Algemene Voorwaarden Strategische Kopers 

Bemiddelingsovereenkomst

Koper

 

Partijen

 

1.          de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overnamewijzer B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende aan de Prof. W.H. Keesomlaan 12 te Amstelveen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur mevrouw R.B. van Rijk, opdrachtnemer, (hierna te noemen: “MKBase”); en

 

2.                de heer / mevrouw……….….………………..…………………..…….…….., woonachtig / kantoor houdende op de ……………..………………...……… te ………………..…………….……….met postcode .........................., koper, (hierna te noemen: “Koper”).

 

Considerans

I            MKBase onderhoudt een overnamebestand dat wordt bezocht en bekeken door personen die mogelijk bereid zijn tot de aan- of verkoop van een onderneming.

 

II           Koper heeft MKBase verklaard belangstelling te hebben in één of meer ondernemingen die op de internetsite staan beschreven en/of belangstelling te hebben voor het plaatsen van een zoekopdracht.

 

III          Koper wenst, met het oog op een mogelijke koop meer informatie te verkrijgen over de onderneming(en) waarvoor hij belangstelling heeft.

 

IV          Koper en MKBase wensen met deze bemiddelingsovereenkomst de voorwaarden vast te leggen op basis waarvan MKBase geheime gegevens over ondernemingen zal verstrekken aan Koper, teneinde Koper de gelegenheid te bieden met de verkoper en/of intermediair van een onderneming in onderhandeling te treden.

 

V           Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de bijgevoegde Bemiddelingsvoorwaarden Kopers, in het bijzonder met betrekking tot het gebod tot geheimhouding en de bepalingen in artikel 8 en accepteert deze voorwaarden;

 

VI          Koper machtigt hierbij MKBase om de verschuldigde contributie a € 149,- exclusief BTW binnen 2 weken  van de volgende bankrekening af te schrijven:

             Naam en plaats bank        : ………………………………………………………………………………………

             Rekeningnummer              : ………………………………………………………………………………………

             Tenaamstelling rekening   : ………………………………………………………………………………………

 

VII         Koper neemt in plaats van VI  het uitbreidingsabonnement “succes verzekerd” als beschreven in Dienstverlening strategische kopers en investeerders en ontvangt hiervoor een factuur a € 899 exclusief BTW, te betalen binnen 2 weken.

 

Overeenkomst

Koper en MKBase komen hierbij overeen dat MKBase als niet ondergeschikte tussenpersoon werkzaam zal zijn bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten tussen Koper en derden overeenkomstig de Bemiddelingsvoorwaarden Koper.

 

 

Ondertekening op ________________________________te ______________________________________

 

 

 

____________________________________                          _______________________________________

Koper                                                                                   MKBase