Bedrijf verkopenBedrijf kopenInformatie voor adviseursRosaVieMarktinformatie en transactiesAdviseursoverzichtOver Ons

Ik wil mijn bedrijf nu of op termijn verkopen

   Ik wil mijn bedrijf op termijn verkopen
   Dienstverlening verkopers
   Database met kandidaat kopers
   Database aangeboden bedrijven
   Gratis nieuwsbrief aanvragen
   Het overnamestappenplan
   Algemene voorwaarden Verkopers

Partners

RetailRijk
RetailRijk


CRA /Frankrijk
Cedants et Repreneurs d\'Affairs


Sowaccess
Groupe Sowalfin / Waalse regering


RosaVie
Voor een succesvolle Overname na de deal


Transeo
European Associaton in SME Transfers

 
  Home > Ik wil mijn bedrijf nu of op termijn verkopen > Algemene voorwaarden Verkopers

Bemiddelingsvoorwaarden VerkoperBemiddelingsvoorwaarden Verkoper

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bemiddelingsovereenkomst, gesloten tussen MKBase en Verkoper.
1.2 Deze voorwaarden bevatten alle geldende afspraken tussen partijen. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bemiddelingsovereenkomst Verkoper: de overeenkomst gesloten tussen Verkoper en MKBase.
Geheime informatie: de informatie over de Onderneming die uitsluitend aan derden wordt verstrekt die jegens MKBase tot geheimhouding zijn gehouden.
Geselecteerde informatie: de door MKBase geselecteerde informatie over een Onderneming die voor eenieder beschikbaar is op de Internetsite en/of de Overnamekrant.
Intermediair: een ieder die de Bemiddelingsovereenkomst Intermediair heeft ondertekend.
Internetsite: de internetsite met URL www.mkbase.nl of een ander URL van MKBase waarop gelijke gegevens zijn vermeld.
Koper: een ieder die de Bemiddelingsovereenkomst Koper heeft ondertekend.
MKBase: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MKBase, gevestigd aan de Brugstraat 7 te Ouderkerk aan de Amstel.
Onderneming: de aandelen in het kapitaal of de activa & passiva van het bedrijf welke door Verkoper te koop wordt aangeboden.
Overnamekrant: de door MKBase uitgegeven krant.
Verkoper: een ieder die de Bemiddelingsovereenkomst Verkoper heeft ondertekend.

Artikel 2 Inhoud van de opdracht tot bemiddeling
2.1 MKBase zal in opdracht van Verkoper als niet ondergeschikt tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten tussen Verkoper en derden. MKBase is bevoegd haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de vereiste zorg jegens Verkoper in acht nemen.
2.2 MKBase zal de werkzaamheden uitvoeren die zijn beschreven in deze voorwaarden. De opdracht zal nimmer de verplichting van MKBase inhouden de verkoop van een Onderneming tot stand te brengen. In het geval MKBase werkzaamheden verricht ter uitvoering van de opdracht welke niet zijn beschreven in deze voorwaarden zijn de voorwaarden op die werkzaamheden desalniettemin van toepassing.
2.3 De Bemiddelingsovereenkomst Verkoper laat de mogelijkheid voor MKBase onverlet om tevens werkzaamheden te verrichten in opdracht van Koper en/of Intermediair. MKBase is gerechtigd om zowel een beloning van Koper als van Verkoper te bedingen en te ontvangen.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Verkoper
3.1 MKBase verplicht zich jegens Verkoper de Onderneming op te nemen in haar database en via de Internetsite en de Overnamekrant te koop aan te bieden op de wijze zoals vermeld in artikel 4.1.
3.2 Verkoper zal aan MKBase de gegevens omtrent de Onderneming ter beschikking stellen die zijn opgenomen op de Lijst van gegevens. Verder zal Verkoper eventuele bijzonderheden over de Onderneming of het aanbod van Verkoper uit eigen beweging melden aan MKBase.
3.3 Verkoper staat jegens MKBase in voor de juistheid van de gegevens die hij aan MKBase heeft verstrekt. Verkoper zal MKBase vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade die MKBase lijdt of zal lijden als een gevolg van de mogelijke onjuistheid van de gegevens die aan MKBase zijn verstrekt door Verkoper.

Artikel 4 Onderhandelingen tussen Koper en Verkoper
4.1 MKBase zal de door Verkoper verstrekte gegevens opslaan in haar database en een selectie maken van de gegevens over de Onderneming die geschikt is voor plaatsing op de Internetsite en de Overnamekrant. MKBase mag de gegevens zodanig bewerken dat derden daaruit niet de identiteit van Verkoper of de Onderneming kunnen afleiden, zonder daarmee de strekking van de gegevens te wijzigen.
4.2 Kopers en Intermediairs kunnen zich bij MKBase melden indien zij belangstelling hebben voor de door Verkoper aangeboden Onderneming. Kopers en Intermediairs zijn contractueel gebonden vertrouwelijk om te gaan met Geheime informatie. MKBase zal Verkoper op de hoogte stellen van de interesse van Koper en/of Intermediair en diens identiteit, waarna Verkoper contact met Koper en/of Intermediair kan opnemen voor het starten van onderhandelingen.
4.3 Verkoper is verplicht MKBase tenminste iedere 14 dagen op de hoogte te stellen over voortgang in onderhandelingen. Wanneer onderhandelingen met Kopers en/of Intermediairs zijn gestopt is Verkoper verplicht MKBase schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 Duur van de Bemiddelingsovereenkomst Verkoper
De opdracht tot bemiddeling eindigt 12 maanden na ondertekening van de Bemiddelingsovereenkomst Verkoper. Na afloop van de termijn waarvoor de Bemiddelingsovereenkomst is aangegaan, vervallen alle verplichtingen van MKBase jegens Verkoper. De Bemiddelingsovereenkomst kan niet door de Verkoper worden opgezegd of worden ontbonden.

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht
6.1 Verkoper is gehouden tot strikte geheimhouding en zal geen misbruik maken van vertrouwelijk informatie omtrent Kopers. Verkoper heeft niet het recht informatie omtrent een Koper met derden te delen.
6.2 Overtreding van het geheimhoudingsgebod verplicht Verkoper tot betaling van een boete van € 5.000 voor een eerste overtreding, vermeerderd met een boete van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt. De vervallen boete laat onverlet het recht van MKBase of Koper of Intermediair om volledige vergoeding te vorderen van de schade die is geleden in verband met schending van het geheimhoudingsgebod door Verkoper.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de Internetsite en de Overnamekrant en de daarop vermelde gegevens, onder meer de Geselecteerde Informatie, komen toe aan MKBase. Tot deze rechten behoren onder meer het auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom op de Internetsite en de daartoe behorende werken alsmede de alle rechten die MKBase als producent van een databank toekomen.
7.2 Het is Verkoper niet toegestaan gegevens op de Internetsite te downloaden en/of te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, tenzij dit aantoonbaar geschiedt in het belang van MKBase.

Artikel 8 Beloning
8.1 Verkoper is bij ondertekening van de Bemiddelingsovereenkomst verplicht tot betaling van de contributie ad € 375. In het geval Verkoper zijn contributie niet of niet volledig heeft betaald is MKBase gerechtigd haar verplichtingen jegens Verkoper op te schorten tot het moment dat Verkoper zijn contributie volledig heeft betaald.
8.2 In het geval tussen Verkoper en een Koper enigerlei transactie tot stand komt met betrekking tot de Onderneming heeft MKBase recht op betaling door Verkoper van een transactiefee van 0,6 % van de koopprijs, met een minimum transactiefee van € 2.500.
8.3 In het geval tussen Verkoper en een door Intermediair direct of indirect aangedragen koper enigerlei transactie tot stand komt, heeft MKBase recht op betaling door Verkoper van de in artikel 8.2 gestelde transactiefee.
8.4 Betaling van de transactiefee is tevens verschuldigd indien de transactie betrekking heeft op een gedeelte van de aangeboden aandelen of een gedeelte van de activa van de Onderneming. Betaling van de transactiefee is tevens verschuldigd indien de transactie na afloop van de looptijd van 12 maanden van de Bemiddelingsovereenkomst tot stand komt.
8.5 Verkoper is verplicht om uit eigen beweging binnen 7 dagen na ondertekening van een transactieovereenkomst aan MKBase alle informatie te verschaffen die MKBase nodig heeft om, mede in verband met de verschuldigdheid van de beloning, de inhoud van de overeenkomst met betrekking tot de Onderneming vast te stellen. In dit kader heeft MKBase in elk geval recht om kennis te nemen van de waarde van de transactie (verkoopprijs) en de identiteit van de wederpartij met wie Verkoper een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de Onderneming.
8.6 Overtreding van het meldingsgebod in artikel 8.5 verplicht Verkoper tot betaling van een boete van € 25.000. De vervallen boete laat onverlet het recht van MKBase om volledige vergoeding te vorderen van de schade die is geleden in verband met schending van het meldingsgebod door Verkoper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Overmacht
In het geval MKBase tekort schiet in de nakoming van één of meerdere van haar verbintenissen, voortvloeiende uit de Bemiddelingsovereenkomst, is zij slechts aansprakelijk indien de oorzaak van de niet nakoming redelijkerwijs aan haar kan worden toegerekend en MKBase niet de maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs van haar mochten worden verwacht om de oorzaak van niet nakoming weg te nemen of de gevolgen van die oorzaak te verminderen.

Artikel 10 Rechtskeuze en forumkeuze
De Bemiddelingsovereenkomst Verkoper wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.