Bedrijf verkopenBedrijf kopenInformatie voor adviseursRosaVieMarktinformatie en transactiesAdviseursoverzichtOver Ons

Ik wil een bedrijf kopen

   Management Buy-In (MBI)
   Strategische koper
   Database aangeboden bedrijven
   Database met kandidaat kopers
   Gratis nieuwsbrief aanvragen
   Betrokken in de Overnamemarkt
   Algemene Voorwaarden Strategische Kopers
   Algemene voorwaarden Management Buy-In (MBI)

Partners

RetailRijk
RetailRijk


CRA /Frankrijk
Cedants et Repreneurs d\'Affairs


Sowaccess
Groupe Sowalfin / Waalse regering


RosaVie
Voor een succesvolle Overname na de deal


Transeo
European Associaton in SME Transfers

 
  Home > Ik wil een bedrijf kopen > Algemene voorwaarden Management Buy-In (MBI)

Bemiddelingsvoorwaarden Management Buy-in KoperArtikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bemiddelingsovereenkomst gesloten tussen MKBase en Koper.
1.2 Deze voorwaarden bevatten alle geldende afspraken tussen partijen. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bemiddelingsovereenkomst Koper: de overeenkomst gesloten tussen Koper en MKBase.
Geheime informatie: de informatie over de Onderneming die uitsluitend aan derden wordt verstrekt die jegens MKBase tot geheimhouding zijn gehouden.
Geselecteerde informatie: de door MKBase geselecteerde informatie over een Onderneming die voor eenieder beschikbaar is op de Internetsite en / of de Overnamemail.
Intermediair: een ieder die de Bemiddelingsovereenkomst Intermediair heeft ondertekend.
Internetsite: de internetsite met URL www.mkbase.nl of een ander URL van MKBase waarop gelijke gegevens zijn vermeld.
Koper: een ieder die de Bemiddelingsovereenkomst Koper heeft ondertekend.
MKBase: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overnamewijzer BV, gevestigd aan de Professor Keesomlaan 12, 1183 DJ te Amstelveen.
Onderneming: de aandelen in het kapitaal of de activa & passiva van het bedrijf welke door Verkoper of Intermediair te koop wordt aangeboden.
Overnamemail: de door MKBase uitgegeven mail.
Verkoper: een ieder die de Bemiddelingsovereenkomst Verkoper heeft ondertekend.

Artikel 2 Inhoud van de opdracht tot bemiddeling
2.1 MKBase zal in opdracht van Koper als niet ondergeschikte tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen Koper en derden. MKBase is bevoegd haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de vereiste zorg jegens Koper in acht nemen.
2.2 MKBase zal de werkzaamheden uitvoeren die zijn beschreven in deze voorwaarden. De opdracht zal nimmer de verplichting van MKBase inhouden de koop van een Onderneming tot stand te brengen. In het geval MKBase werkzaamheden verricht ter uitvoering van de opdracht welke niet zijn beschreven in deze voorwaarden zijn de voorwaarden op die werkzaamheden desalniettemin van toepassing.
2.3 De Bemiddelingsovereenkomst Koper laat de mogelijkheid voor MKBase onverlet om tevens werkzaamheden te verrichten in opdracht van Verkoper en/of Intermediair. MKBase is gerechtigd om zowel een beloning van Verkoper als van Koper te bedingen en te ontvangen.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Koper
3.1 Koper heeft het recht om middels een Opgaveformulier aan MKBase een zoekopdracht door te geven.
3.2 Koper dient op het Opgaveformulier indicatoren op te geven waarmee hij zijn zoekopdracht nader specificeert. MKBase heeft het recht te verlangen dat Koper zijn zoekopdracht nader afbakent of verruimt indien dit naar het oordeel van MKBase noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de zoekopdracht.
3.3 Een Koper die belangstelling heeft voor een Onderneming krijgt op aanvraag Geheime informatie van MKBase of Intermediair over de Ondernemingen mits zij voldoen aan zijn zoekopdracht. Koper is gerechtigd met maximaal vijf Ondernemingen en/of Intermediairs gelijktijdig onderhandelingen te voeren.

Artikel 4 Plaatsing gegevens van Koper
4.1 MKBase heeft het recht om de zoekopdracht op te slaan in haar database en te plaatsen op de Internetsite en in de Overnamemail, zonder vermelding van kenmerkende gegevens omtrent de identiteit van Koper.
4.2 Eenieder die naar aanleiding van een zoekopdracht van een Koper via MKBase met hem in onderhandeling wil treden, dient de Bemiddelingsovereenkomst Verkoper of Samenwerkingsovereenkomst Intermediairs te tekenen.
4.3 Verkoper en Intermediair die jegens MKBase heeft verklaard met een Koper in onderhandeling te willen treden, heeft het recht op gegevens omtrent de identiteit van deze Koper.

Artikel 5 Geheimhoudingsplicht
5.1 Koper is gehouden tot strikte geheimhouding en zal geen misbruik maken van Geheime informatie. Koper heeft niet het recht Geheime informatie met derden te delen of te vermenigvuldigen of aan te wenden voor andere doeleinden dan de beoordeling van de Onderneming in het licht van een mogelijke koop van de Onderneming door Koper. MKBase heeft te allen tijde het recht teruggave van alle gegevens en gegevensdragers te verlangen van Koper.
5.2 Overtreding van het geheimhoudingsgebod verplicht Koper tot betaling van een boete van € 5.000 voor een eerste overtreding, vermeerderd met een boete van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt. De vervallen boete laat onverlet het recht van MKBase of Verkoper of Intermediair om volledige vergoeding te vorderen van de schade die is geleden in verband met schending van het geheimhoudingsgebod door Koper.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de Internetsite en de Overnamemail en de daarop vermelde gegevens, onder meer de Geselecteerde Informatie, komen toe aan MKBase. Tot deze rechten behoren onder meer het auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom op de Internetsite en de daartoe behorende werken alsmede de alle rechten die MKBase als producent van een databank toekomen.
6.2 Het is Koper niet toegestaan gegevens op de Internetsite te downloaden en/of te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, tenzij dit aantoonbaar geschiedt in het belang van MKBase.

Artikel 7 Beloning
7.1 Koper is bij ondertekening van de Bemiddelingsovereenkomst verplicht tot betaling van een eenmalig inschrijfbedrag ad € 10,- en de contributie ad € 35,- per maand vooruit. In het geval Koper zijn contributie niet of niet volledig heeft betaald, is MKBase gerechtigd haar verplichtingen jegens Koper op te schorten tot het moment dat Koper zijn contributie volledig heeft betaald.
7.2 In het geval tussen een Verkoper en Koper enigerlei transactie tot stand komt met betrekking tot de Onderneming heeft MKBase recht op betaling door Koper van een transactiefee van 0,6% van de koopprijs, met een minimum transactiefee van € 2.500.
7.3 In het geval tussen Koper en een door Intermediair direct of indirect aangedragen Onderneming enigerlei transactie tot stand komt, heeft MKBase recht op betaling door Koper van de in artikel 7.2 gestelde transactiefee.
7.4 Betaling van de transactiefee is tevens verschuldigd indien de transactie betrekking heeft op een gedeelte van de aangeboden aandelen of een gedeelte van de activa van de Onderneming. Betaling van de transactiefee is tevens verschuldigd indien de transactie na beëindiging van de Bemiddelingsovereenkomst tot stand komt.
7.5 Koper is verplicht om uit eigen beweging binnen 7 dagen na ondertekening van een transactieovereenkomst aan MKBase alle informatie te verschaffen die MKBase nodig heeft om, mede in verband met de verschuldigdheid van de beloning, de inhoud van de overeenkomst met betrekking tot de Onderneming vast te stellen. In dit kader heeft MKBase in elk geval recht om kennis te nemen van de waarde van de transactie (koopprijs) en de identiteit van de wederpartij met wie Koper een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de Onderneming.
7.6 Overtreding van het meldingsgebod in artikel 7.5 verplicht Koper tot betaling van een boete van € 25.000. De vervallen boete laat onverlet het recht van MKBase om volledige vergoeding te vorderen van de schade die is geleden in verband met schending van het meldingsgebod door Koper.
7.7 Wanneer Koper door middel van een schriftelijke opzegging kenbaar maakt geen gebruik meer te willen maken van de dienstverlening van MKBase, vervalt het recht om gegevens op te vragen als omschreven in artikelen 2 tot en met 4. Dit ontslaat koper van de plicht tot betaling van de maandelijkse contributie als omschreven in artikel 7.1. Een schriftelijke opzegging dient door MKBase uiterlijk 10 dagen voor het begin van een nieuwe maand te zijn ontvangen. Opzeggingen die korter op het begin van de nieuwe maand worden ontvangen, zullen worden beschouwd als een tijdige opzegging met ingang van de maand na de eerstvolgende nieuwe maand.
7.8 Door een opzegging blijven de overige bepalingen en verplichtingen als omschreven in deze Bemiddelingsvoorwaarden onverminderd van kracht.
7.9 Wanneer Koper op enig moment na een opzegging als hiervoor bedoeld in artikel 7.7 een schriftelijke verzoek doet om opnieuw geheime informatie te ontvangen, herleven met ingang van de maand waarin dit verzoek wordt ontvangen de artikelen 2 tot en met 4 en 7.1 automatisch. Met betrekking tot de herleving van de verplichting tot betaling van de maandelijkse contributie als omschreven in artikel 7.1, geldt het op het moment van herleving geldende contributietarief.
7.10 Met betrekking tot de hiervoor in artikel 7.9 benoemde herleving is alleen dan een nieuwe bemiddelingsovereenkomst vereist indien het contributiebedrag en/of, de transactiefee en/of de in deze bemiddelingsvoorwaarden bepaalde boetebedragen zijn gestegen met meer dan 30% ten opzichte van de tussen Koper en MKBase laatst geldende bemiddelingsvoorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en Overmacht
In het geval MKBase tekort schiet in de nakoming van één of meerdere van haar verbintenissen, voortvloeiende uit de Bemiddelingsovereenkomst, is zij slechts aansprakelijk indien de oorzaak van de niet nakoming redelijkerwijs aan haar kan worden toegerekend en MKBase niet de maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs van haar mochten worden verwacht om de oorzaak van niet nakoming weg te nemen of de gevolgen van die oorzaak te verminderen.

Artikel 9 Rechtskeuze en forumkeuze
De Bemiddelingsovereenkomst Koper wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.